Funció Round [VBA]

La funció Round retorna un nombre arrodonit a una quantitat de dígits especificada.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

expression: Required. The numeric expression to be rounded.

numdecimalplaces opcional. Indica quants llocs a la dreta del decimal s'inclouen en l'arrodoniment. Per defecte és 0.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Ens cal la vostra ajuda!