Funció SYD [VBA]

Returns the arithmetic-declining depreciation rate.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

Cost és el cost inicial d'un actiu.

Valor residual és el valor d'un actiu al final de la depreciació.

Vida és el període de depreciació que determina el nombre de períodes en la depreciació de l'actiu.

Period is the period number for which you want to calculate the depreciation.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSYD
REM Calculate the yearly depreciation of an asset that cost $10,000 at
REM the start of year 1, and has a salvage value of $1,000 after 5 years.
Dim syd_yr1 As Double
REM Calculate the depreciation during year 1.
syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )
print syd_yr1 ' syd_yr1 ara és igual a 3000.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!