Funció Rate [VBA]

Retorna el tipus d'interès d'un préstec o inversió.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


Rate( NPer as Double, Pmt as Double, PV as Double [FV as Variant], [Due as Variant], [Guess as Variant] )

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

NPer és el nombre total de períodes durant els quals es paga l'anualitat.

Pmt és el pagament regular realitzat per període.

VP és el valor present d'un préstec o inversió.

VF (opcional) és el valor futur d'un préstec o inversió.

Due (opcional) defineix si el pagament es deu al començament o al final d'un període.

0 - el pagament es fa al final del període;

1 - el pagament es fa al començament del període.

Estimació (opcional) determina el valor estimat de l'interès amb càlcul iteratiu.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleRate
' Calcula el tipus d'interès necessari per a pagar un préstec superior a 100.000 unitats monetàries
' 6 anys, amb pagaments de 1.500 unitats monetàries, a pagar al final de cada mes.
 Dim mRate As Double
 mRate = Rate( 72, -1500, 100000 )
 print mRate' mRate is calculated to be 0.00213778025343334
End sub

Ens cal la vostra ajuda!