Funció NPV [VBA]

Calculates the Net Present Value of an investment, based on a supplied discount rate, and a series of deposits and withdrawals.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

Taxa és la taxa de descompte d'un període.

Valors() és una matriu que representa dipòsits (valors positius) o retirades (valors negatius).

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPV
 Dim r As Double
 Dim pValues(5) as Double
 pValues(0) = 100
 pValues(1) = 100
 pValues(2) = 100
 pValues(3) = -300
 pValues(4) = 100
 pValues(5) = 100
 r = 0.06
 p = NPV( r, pValues)
 Print p ' returns 174,894967305331
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!