Funció IRR [VBA]

Calcla el tipus intern de rendiment d'una inversió.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

Values() La matriu de valors del flux de caixa. Els valors representen valors de flux de caixa a intervals regulars almenys un valor ha de ser negatiu (pagaments) i almenys un valor ha de ser positiu (ingrés).

Dedueix Una estimació inicial sobre quin serà l'IRR.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' retorna 11,3321028236252 . La taxa interna de rendiment de flux de caixa.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!