Funci贸 IRR [VBA]

Calcla el tipus intern de rendiment d'una inversi贸.

warning

Aquesta constant, funci贸 o objecte s'activa mitjan莽ant l'expressi贸 Option VBASupport 1, col路locada abans del codi executable del programa en un m貌dul.


Sintaxi:


IRR(ValueArray as Double , [Guess as Variant]) As Double

Valor de retorn:

Double

Par脿metres:

ValueArray: The array of values of the cash-flow. The values represent cash flow values at regular intervals, at least one value must be negative (payments), and at least one value must be positive (income).

Guess: An initial estimate at what the IRR will be.

Codis d'error

5 La crida al procediment no 茅s v脿lida

Exemple:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' retorna 11,3321028236252 . La taxa interna de rendiment de flux de caixa.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!