Funció IPmt [VBA]

Calcula l'amortització periòdica d'una inversió amb pagaments regulars i un tipus d'interès constant.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


IPmt(Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

Tipus és el tipus d'interès periòdic.

Període és el període per al qual es calcula l'interès compost. Període = NPER si es calcula l'interès compost per a l'últim període.

NPer és el nombre total de períodes durant els quals es paga l'anualitat.

VA és el valor actual valor efectiu en una seqüència de pagaments.

FV (opcional) és el valor desitjat (valor futur) al final dels períodes.

Due (opcional) és la data de venciment dels pagaments periòdics.

0 - el pagament es fa al final del període;

1 - el pagament es fa al començament del període.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleIPmt
 Dim myIPmt As Double
 myIPmt = IPmt(0.05,5,7,15000)
 Print myIPmt ' retorna -352,97 unitats monetàries. L'interès compost durant el cinquè període (any) és de 352,97 unitats monetàries.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!