Funció Join

Torna una cadena d'un nombre de subcadenes en una matriu de cadenes.

Sintaxi:


Join (Text As String Array, delimiter)

Valor de retorn:

String

Paràmetres:

Text: Una matriu de cadenes.

delimitador (opcional): Un caràcter de cadena que s'utilitza per separar les subcadenes a la cadena resultant. El delimitador per defecte és el caràcter d'espai. Si el delimitador és una cadena de longitud zero "", les subcadenes s'uneixen sense separador.

Exemple:


Dim a(3)
Sub main()
  a(0) = "ABCDE"
  a(1) = 42
  a(2) = "MN"
  a(3) = "X Y Z"
  JStr = Join1()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
  JStr = Join2()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
  JStr = Join3()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
End Sub
 
Function Join1()
  Join1 = Join(a(), "abc")
End Function
 
Function Join2()
  Join2 = Join(a(), ",")
End Function
 
Function Join3()
  Join3 = Join(a())
End Function
 
Function Split1(aStr)
  Split1 = Split(aStr, "D")
End Function
 
Sub Show(JoinStr, TheArray)
  l = LBound(TheArray)
  u = UBound(TheArray)
  total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)
  For i = l To u
    total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)
  Next i
  MsgBox total$
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!