Funció Left

Torna el número dels caràcters més a l'esquerra que especifiqueu d'una expressió de cadena.

Sintaxi:


Left (Text As String, n As Long)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena de la qual vulgueu tornar els caràcters més a l'esquerra.

n Expressió numèrica que especifica el nombre de caràcters que voleu tornar. Si n = 0 es retorna una cadena de longitud zero. El valor màxim permès és 2147483648.

L'exemple següent converteix una data en format YYYY.MM.DD a format MM/DD/YYYY.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Introduïu una data en el format internacional 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!