Funció HasUnoInterfaces

Prova si un objecte Uno del Basic admet certes interfícies d'Uno.

Torna Cert, si totes les interfícies d'Uno indicades s'admeten, si no, torna Fals.

Sintaxi:

HasUnoInterfaces( oTest, Uno-Interface-Name 1 [, Uno-Interface-Name 2, ...])

Valor de retorn:

Bool

Paràmetres:

oTest: l'objecte Uno del Basic que voleu provar.

Uno-Interface-Name: llista de noms d'interfície d'Uno.

Exemple:


    bHas = HasUnoInterfaces( oTest, "com.sun.star.beans.XIntrospection" )

Ens cal la vostra ajuda!