Funció Array

Torna el tipus Variant amb un camp de dades.

Sintaxi:


Matriu ( Llista d'arguments)

Vegeu també DimArray

Paràmetres:

Argument list: Una llista de qualsevol nombre d'arguments que se separen amb comes.

Exemple:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)

Ens cal la vostra ajuda!