Funció LBound

Retorna el límit inferior d'una matriu.

Sintaxi:


LBound (ArrayName [, Dimension])

Valor de retorn:

Long

Paràmetres:

ArrayName: Nom de la matriu per a la qual voleu tornar el límit superior (Ubound) o inferior (LBound) de la dimensió de matriu.

[Dimension]: Enter que especifica quina dimensió tornar per al límit superior (Ubound) o inferior (LBound). Si no s'especifica cap valor, s'assumeix la primera dimensió.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

9 L'índex és fora de l'interval definit

Exemple:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' returns 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Ens cal la vostra ajuda!