Expressió DefSng

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefSng estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Sintaxi:


Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Paràmetres:

Characterrange: Lletres que especifiquen l'interval de variables per al qual voleu establir el tipus de dades per defecte.

xxx: Paraula clau que defineix el tipus de variable per defecte:

Paraula clau: Tipus de variable per defecte

DefSng: Simple

Exemple:


' Definició de prefix per a tipus de variable:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefSng s
Sub ExampleDefSng
    sSng=Single ' sSng és una variable simple implícita
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!