Funció CStr

Converteix qualsevol expressió numèrica en una expressió de cadena.

Sintaxi:


CStr (Expression)

Valor de retorn:

String

Paràmetres:

Expressió: Qualsevol expressió numèrica o de cadena vàlida que vulgueu convertir.

Tipus d'expressió i retorns de conversió

Boolean :

Cadena que avalua a Cert o a Fals.

Date :

Cadena que conté la data i l'hora.

Null :

Error d'execució.

Empty :

Cadena sense cap caràcter.

Any :

Nombre corresponent com a cadena.


Els zeros al final d'un número de coma flotant no s'inclouen a la cadena retornada.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!