Const Statement

Defines one or more identifiers as constants.

Una constant és una variable que ajuda a millorar la comprensibilitat d'un programa. Les constants no es defineixen com un tipus específic de variable, sinó que s'utilitzen com a espais reservats al codi. Només es pot definir una constant un cop i no és possible modificar-la.

Sintaxi:

Const syntax


[Global|Private|Public] Const name = expression[, ...]

Paràmetres:

name: Any identifier that follows the standard variable naming conventions.

expression: Any literal expression.

El tipus de dades s'ha d'ometre. Quan es carrega una biblioteca a la memòria percent LibreOffice Basic converteix internament el codi del programa de manera que cada vegada que s'utilitza una constant l'expressió definida la substitueix.

Scope

By default constants are defined as private in modules and routines. Constants can be made public or global in order to be used from all modules, from all Basic libraries.

Global Private i Public specifiers només es poden utilitzar per a constants de mòduls.

Exemple:


 Const EARTH = "♁" ' module scope
 Private Const MOON = "☾" ' module scope
 Public Const VENUS="♀", MARS="♂" ' general scope
 Global Const SUN = "☉", STAR = "☆" ' general scope
 
 Sub ExampleConst
   Const SUN = 3 * 1.456 / 56 ' SUN is local
   MsgBox SUN,, MOON ' SUN global constant is unchanged
   Const Pgm = "Program", Var = 1.00
   MsgBox Pgm & " " & Var, , VENUS &" and "& MARS
 End Sub

Enum statement

Type statement

Ens cal la vostra ajuda!