Expressió Const

Defineix una cadena com una constant.

Sintaxi:


Const Text = Expression

Paràmetres:

Text: Qualsevol nom de constant que segueixi les convencions de nomenclatura de variable estàndard.

Una constant és una variable que ajuda a millorar la llegibilitat d'un programa. Les constants no es defineixen com un tipus específic de variable, sinó que s'utilitzen com a marcadors al codi. Només podeu definir una constant una vegada i no es pot modificar. Utilitzeu l'expressió següent per definir una constant:

CONST ConstName=Expression

El tipus d'expressió és irrellevant. Si un programa està iniciat, el LibreOffice Basic converteix el codi del programa internament perquè cada cop que s'utilitzi una constant, l'expressió definida la substitueixi.

Exemple:


Sub ExampleConst
    Const iVar = 1964
    MsgBox iVar
    Const sVar = "Programa", dVar As Double = 1.00
    MsgBox sVar & " " & dVar
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!