Funció CLng

Converteix qualsevol expressió de cadena o numèrica en un enter gran.

Sintaxi:


CLng (Expression As Variant) As Long

Valor de retorn:

Long

Paràmetres:

Expression: Any string or numeric expression that you want to convert. To convert a string expression, the number must be entered using a dot "." as the decimal point and a comma "," as the thousands separator (for instance 123,456.78), which may differ from your LibreOffice language settings.

If Expression lies outside the valid long integer range between -2.147.483.648 and 2.147.483.647, LibreOffice Basic returns an overflow error.

Aquesta funció sempre arrodoneix la part fraccionària d'una xifra a l'enter més proper.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Numeric expressions are displayed according to LibreOffice language settings:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234.5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234.567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678.1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678.123535156
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!