Expressió Function

Defineix una subrutina que es pot utilitzar com a expressió per a determinar un tipus de retorn.

Sintaxi

vegeu els Paràmetres

Paràmetres:

Sintaxi

Function Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]]]) [As Type]

bloc d'expressió

[Exit Function]

bloc d'expressió

End Function

Paràmetre

Nom: Nom de la subrutina que contindrà el valor tornat per la funció.

VarName: Paràmetre que es passarà a la subrutina.

Tipus: Paraula clau de declaració de tipus.

Exemple:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 ' Omple la matriu amb dades de prova
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Linsearch cerca TextEntry en un TextArray:sList():
' El valor de retorn és l'índex de l'entrada o 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sItem trobat
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Ens cal la vostra ajuda!