Expressió Call

Transfereix el control del programa a una subrutina, una funció o un procediment DLL.

Sintaxi:


[Call] Name [Parameter]

Paràmetres:

Name: Nom de la subrutina, la funció o la DLL que voleu cridar

Parameter: Paràmetres que es passen al procediment. El tipus i el nombre de paràmetres depèn de la rutina que s'executa.

Icona de nota

Una paraula clau és opcional quan crideu un procediment. Si una funció s'executa com una expressió, els paràmetres s'han d'incloure entre parèntesis a l'expressió. Si es crida una DLL, primer s'ha d'especificar a la expressió Declare.


Exemple:


Sub ExampleCall
Dim sVar As String
    sVar = "LibreOffice"
    Call f_callFun sVar
End Sub

Sub f_callFun (sText as String)
    Msgbox sText
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!