Més expressions

Les expressions que no pertanyen a cap de les altres categories es descriuen aquí.

Expressió Call

Transfereix el control del programa a una subrutina, una funció o un procediment DLL.

Funció Choose

Torna el valor seleccionat d'una llista d'arguments.

Expressió Declare

Declara i defineix una subrutina en un fitxer de DLL que voleu executar des del LibreOffice Basic.

Expressió End

Finalitza un procediment o un bloc.

Expressió Exit

Surt de Do...Loop, For...Next, d'una funció o d'una subrutina.

Funció FreeLibrary

Allibera les DLL que es van carregar amb una expressió Declare. Una DLL alliberada es recarrega automàticament si es crida una de les seves funcions. Vegeu també: Declare

Expressió Function

Defineix una subrutina que es pot utilitzar com a expressió per a determinar un tipus de retorn.

Rem Statement

Especifica que una línia de programa és un comentari.

Expressió Stop

Atura l'execució del programa del Basic.

Expressió Sub

Defineix una subrutina.

Funció Switch

Avalua una llista d'arguments, que consta d'una expressió seguida d'un valor. La funció Switch torna un valor que s'associa amb l'expressió que passa aquesta funció.

Expressió With

Estableix un objecte com l'objecte per defecte. A menys que es declari un altre nom d'objecte, totes les propietats i els mètodes fan referència a l'objecte per defecte fins que s'arriba a l'expressió End With.

Ens cal la vostra ajuda!