Més expressions

Les expressions que no pertanyen a cap de les altres categories es descriuen aquí.

Expressió Call

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a procedure of a Dynamic Link Library (DLL). The keyword, type and number of parameters is dependent on the routine that is being called.

Funció Choose

Torna el valor seleccionat d'una llista d'arguments.

Expressió Declare

Declara i defineix una subrutina en un fitxer de DLL que voleu executar des del LibreOffice Basic.

Expressió End

Finalitza un procediment o un bloc.

Expressió Exit

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

Funció FreeLibrary

Allibera les DLL que es van carregar amb una expressió Declare. Una DLL alliberada es recarrega automàticament si es crida una de les seves funcions. Vegeu també: Declare

Expressió Function

Defineix una subrutina que es pot utilitzar com a expressió per a determinar un tipus de retorn.

Rem Statement

Especifica que una línia de programa és un comentari.

Expressió Stop

Atura l'execució del programa del Basic.

Sub Statement

Defineix una subrutina.

Funció Switch

Avalua una llista d'arguments, que consta d'una expressió seguida d'un valor. La funció Switch torna un valor que s'associa amb l'expressió que passa aquesta funció.

Expressió With

Sets an object as the default object. Unless another object name is declared, all properties and methods refer to the default object until the End With statement is reached.

Ens cal la vostra ajuda!