Expressió On… GoSub; Expressió On… GoTo

Es bifurca cap a una de les diverses línies especificades al codi del programa, segons el valor d'una expressió numèrica.

Sintaxi:


On N GoSub Label1[, Label2[, Label3[,...]]]
On NumExpression GoTo Label1[, Label2[, Label3[,...]]]

Paràmetres:

NumExpression: Qualsevol expressió numèrica entre 0 i 255 que determina cap a quina de les línies es dirigeix el programa. Si NumExpression és 0, l'expressió no s'executa. Si NumExpression és superior a 0, el programa salta a l'etiqueta que té un número de posició que correspon a l'expressió (1 = Primera Etiqueta; 2 = Segona Etiqueta)

Label: Línia de destinació segons l'estructura GoTo o GoSub.

Icona de nota

Les convencions GoTo o GoSub són vàlides.


Exemple:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & " De Sub 1 a" : Return
Sub2:
  sVar =sVar & " De Sub 2 a" : Return
Line1:
  sVar =sVar & " Etiqueta 1" : GoTo Ende
Line2:
  sVar =sVar & " Etiqueta 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!