Expressió While… Wend

Quan un programa troba una expressió While, prova la condició. Si la condició és falsa, el programa continua directament seguint l'expressió Wend. Si la condició és certa, el bucle s'executa fins que el programa troba Wend i, a continuació, salta enrere fins a l'expressió While. Si la condició segueix sent certa, el bucle es torna a executar.

A diferència de l'expressió Do...Loop, no podeu cancel·lar un bucle While...Wend amb Exit. No sortiu mai d'un bucle While...Wend amb GoTo, perquè això provocaria un error d'execució.

Do...Loop és més flexible que While...Wend.

Sintaxi:


While Condition [Statement] Wend

Exemple:


 Sub ExampleWhileWend
 Dim stext As String
 Dim iRun As Integer
   sText ="Això és un text curt"
   iRun = 1
   While iRun < Len(sText)
     If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sText,0,"Text codificat"
 End Sub

Ens cal la vostra ajuda!