Expressió Select… Case

Defineix un o diversos blocs d'expressió segons el valor d'una expressió.

Sintaxi:

Select Case syntax


Select Case condition Case expression Statement Block [Case expression2 Statement Block][Case Else] Statement Block End Select

Paràmetres:

condition: Any expression that controls if the statement block that follows the respective Case clause is executed.

expression: Any expression that is compatible with the condition type expression. The statement block that follows the Case clause is executed if condition matches expression.

Exemple:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Nombre d'1 a 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Nombre de 6 a 8"
    Case 8 To 10
      Print "Superior a 8"
    Case Else
      Print "Fora de l'interval de l'1 al 10"
  End Select
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!