Expressions Condition

Les expressions següents es basen en condicions.

Expressió If… Then… Else

Defineix un o més blocs d'expressions que només voleu executar si una condició determinada és certa.

Expressió Select… Case

Defineix un o diversos blocs d'expressió segons el valor d'una expressió.

Expressió IIf

Torna un dels dos resultats de funció possibles, segons el valor lògic de l'expressió avaluada.

Ens cal la vostra ajuda!