Funció Abs

Torna el valor absolut d'una expressió numèrica.

Sintaxi:


Abs (Number)

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

Nombre: Qualsevol expressió numèrica per a la qual vulgueu tornar el valor absolut. Els nombres positius, inclòs el 0, es retornen sense canvis, mentre que els nombres negatius es converteixen en nombres positius.

A l'exemple següent s'utilitza la funció Abs per calcular la diferència entre dos valors. No importa quin valor s'entri primer.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Introduïu la primera quantitat","Entrada de valor"))
    siW2 = Int(InputBox("Introduïu la segona quantitat","Entrada de valor"))
    Print "La diferència és "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!