Expressió Randomize

Inicialitza el generador de nombres aleatoris usat per la funció Rnd.

Sintaxi:


Randomize [Number]

Paràmetres:

Number: Any integer value. Used as seed to initialize the random-number generator. Equal seeds result in equal random-number sequences by the Rnd function. If the parameter is omitted, the Randomize statement will be ignored.

Icona de nota

A menys que desitgeu obtenir una seqüència previsible de nombres, no és necessari utilitzar la instrucció Randomize, atès que s'inicialitzarà el generador de nombres aleatoris automàticament durant el seu primer ús –s'inicialitzarà utilitzant un generador de nombres aleatoris proporcionat pel sistema que produeix nombres aleatoris no determinants distribuits de manera uniforme–. Si el sistema no compta amb un generador d'aquest tipus, s'utilitzarà com a llavor l'hora del sistema.


L'expressió Randomize només afecta la funció Rnd de BASIC. No afecta la resta de generadors de nombres aleatoris (com la funció ALEAT() de Calc).

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleRandomize
Dim iCount As Integer, iVar As Integer, sText As String
Dim iSpectral(10) As Integer
  Randomize 2^14-1
  For iCount = 1 To 1000
  iVar = Int(10 * Rnd) ' Interval de 0 a 9
    iSpectral(iVar) = iSpectral(iVar) +1
  Next iCount
  sText = " | "
  For iCount = 0 To 9
    sText = sText & iSpectral(iCount) & " | "
  Next iCount
  MsgBox sText,0,"Distribució espectral"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!