Funció Log (BASIC)

Torna el logaritme natural d'un nombre.

Sintaxi:


Log (Number)

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

Nombre: Qualsevol expressió numèrica de la qual vulgueu calcular el logaritme natural.

El logaritme natural és el logaritme a la base e. La base e és una constant amb un valor aproximat de 2,718282...

Podeu calcular logaritmes a qualsevol base (n) per a qualsevol número (x) dividint el logaritme natural d'x pel logaritme natural d'n, de la forma següent:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Multiplicació per funció de logaritme"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!