Funció Tan

Determina la tangent d'un angle. L'angle s'especifica en radians.

Amb l'angle Alpha, la funció Tan calcula el radi de la longitud del costat oposat de l'angle a la longitud del costat adjacent a l'angle en un triangle rectangle.

Tan(Alpha) = costat oposat de l'angle/costat adjacent a l'angle

Sintaxi:


Tan (Number)

Valor de retorn:

Doble

Paràmetres:

Nombre: Qualsevol expressió numèrica de la qual vulgueu calcular la tangent (en radians).

Per a convertir graus en radians, multipliqueu per Pi/180. Per a convertir radians en graus, multipliqueu per 180/pi.

graus=(radiant*180)/Pi

radiant=(graus*Pi)/180

Pi és aproximadament 3,141593.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


' En aquest exemple, l'entrada següent és possible per a un triangle rectangle:
' El costat oposat a l'angle i l'angle (en graus) per calcular la longitud del costat adjacent a l'angle:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3,1415926 és una variable predefinida
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Introduïu la longitud del costat oposat de l'angle: ","oposat")
    dAlpha = InputBox("Introduïu l'angle Alpha (en graus): ","Alpha")
    Print "la longitud del costat adjacent de l'angle és"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!