Funció Cos

Calcula el cosinus d'un angle. L'angle s'especifica en radians. El resultat es troba entre -1 i 1.

Amb l'angle Alpha, la funció Cos calcula la proporció de la longitud del costat que és adjacent a l'angle, dividit per la longitud de la hipotenusa en un triangle rectangle.

Cos(Alpha) = Adjacent/Hipotenusa

Sintaxi:


Cos (Número)

Valor de retorn:

Doble

Paràmetres:

Nombre: Expressió numèrica que especifica un angle en radians per al qual voleu calcular el cosinus.

Per a convertir graus en radians, multipliqueu els graus per pi/180. Per a convertir radians en graus, multipliqueu els radians per 180/pi.

grau=(radian*180)/pi

radian=(grau*pi)/180

Pi és aquí la constant circular fixa amb el valor arrodonit de 3,14159...

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


' L'exemple següent permet en un triangle rectangle l'entrada de
' secant i angle (en graus) i calcula la longitud de la hipotenusa:
Sub ExampleCosinus
' Pi arrodonit = 3,14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox("Introduïu la longitud del costat adjacent: ","Adjacent")
    dAngle = InputBox("Introduïu l'angle Alpha (en graus): ","Alpha")
    Print "La longitud de la hipotenusa és"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!