Funcions numèriques

Les funcions numèriques següents efectuen càlculs. Els operadors matemàtics i booleans es descriuen en una secció separada. Les funcions difereixen dels operadors en què les funcions passen arguments i tornen un resultat, mentre que els operadors tornen un resultat combinant dues expressions numèriques.

Funcions trigonomètriques

A continuació es mostren les funcions trigonomètriques admeses al LibreOffice Basic.

Funcions exponencials i logarítmiques

El LibreOffice Basic admet les funcions exponencials i logarítmiques següents.

Generació de nombres aleatoris

Les funcions i expressions següents generen números aleatoris.

Càlcul de l'arrel quadrada

Utilitzeu aquesta funció per calcular arrels quadrades.

Enters i fraccionaris

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Valors absoluts

Aquesta funció torna valors absoluts.

Signes d'expressió

Aquesta funció torna el signe algebraic d'una expressió numèrica.

Conversió de números

Les funcions següents converteixen els números d'un format numèric a un altre.

Ens cal la vostra ajuda!