Operador «/»

Divideix dos valors.

Sintaxi:


Resultat = Expressió1 / Expressió2

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol valor numèric que contingui el resultat de la divisió.

Expressió1, Expressió2: Qualssevol expressions numèriques que vulgueu dividir.

Exemple:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!