Operadors matemàtics

Els operadors matemàtics següents s'admeten al LibreOffice Basic.

Operador «-»

Extreu dos valors.

Operador «*»

Multiplica dos valors.

Operador «+»

Afegeix o combina dues expressions.

Operador «/»

Divideix dos valors.

Operador «\»

Realitza la divisió dels dos nombres enters i en retorna el resultat.

Operador «^»

Eleva un nombre a una potència.

Operador Mod

L'operador MOD rep dues expressions numèriques i retorna el residu de la divisió.

Ens cal la vostra ajuda!