Operador XOR

Du a terme una combinació Or-exclusive lògica de dues expressions.

Sintaxi:


Resultat = Expressió1 XOR Expressió2

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol variable numèrica que conté el resultat de la combinació.

Expressió1, Expressió2: Qualssevol expressions numèriques que vulgueu combinar.

Una conjunció OR exclusiva lògica de dues expressions booleanes torna el valor cert només si les dues expressions són diferents entre elles.

Una conjunció OR exclusiva bit a bit torna un bit si el bit corresponent s'estableix només en una de les dues expressions.

Exemple:


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' retorna 0
  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' retorna -1
  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' retorna -1
  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' retorna 0
  vOut = vB XOR vA ' retorna 2
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!