Operadors lògics

Els operadors lògics següents s'admeten al LibreOffice Basic.

Els operadors lògics combinen (bit a bit) el contingut de dues expressions o variables, per exemple, per provar si es defineixen bits específics o no.

Operador AND

Combina de forma lògica dues expressions.

Operador Eqv

Calcula l'equivalència lògica de dues expressions.

Operador Imp

Du a terme una implicació lògica en dues expressions.

Operador Not

Nega una expressió invertint els valors de bit.

Operador Or

Du a terme una disjunció OR lògica en dues expressions.

Operador XOR

Du a terme una combinació Or-exclusive lògica de dues expressions.

Ens cal la vostra ajuda!