Funció Err

Torna un codi d'error que identifica l'error que es va produir durant l'execució del programa.

Sintaxi:


Err

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

La funció Err s'utilitza a les rutines de gestió d'errors per a determinar l'error i l'acció correctiva.

Exemple:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler ' Estableix el gestor d'errors
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM L'error es produeix perquè el fitxer no existeix
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Error " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "At line : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"s'ha produït un error"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!