Funció Erl

Torna el nombre de línia on s'ha produït un error durant l'execució del programa.

Sintaxi:


Erl

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Icona de nota

La funció Erl només torna un nombre de línia, i no una etiqueta de línia.


Exemple:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler ' Estableix el gestor d'errors
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' Error provocat per un fitxer inexistent
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Error " & err & ": " & Error$ + chr(13) + "a la línia: " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"S'ha produït un error"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!