Constants del Basic

Constants utilitzades als programes Basic

Constants booleanes

Nom

Tipus

Valor

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Exemple:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Constant matemàtica

Nom

Tipus

Valor

Pi

Double

3.14159265358979


Exemple:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Constants d'objecte

Nom

Tipus

Utilització

Empty

Variant

El valor Buit indica que la variable no s'ha inicialitzat.

Null

null

Indica que la variable no conté cap dada.

Nothing

Object

Assigneu l'objecte Res a una variable per suprimir una assignació anterior.


Exemple:


      SubExampleEmpty
      Dim sVar As Variant
       sVar = Empty
       Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
      Dim vVar As Variant
       MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
      Dim oDoc As Object
       Set oDoc = ThisComponent
       Print oDoc.Title
       oDoc = Nothing
       Print oDoc ‘ Error
      End Sub
    

Constants addicionals del VBA

Les constants següents estan disponibles quan s'activa el mode de compatibilitat VBA

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Constant amb nom

Valor hexadecimal (decimal)

Descripció

vbTrue

-1

Part de l'enumeració vbTriState.

vbFalse

0

Part de l'enumeració vbTriState.

vbUseDefault

-2

Part de l'enumeració vbTriState.

vbCr

\x0D (13)

CR - retorn de carro

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - retorn de carro i avançament de línia

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - salt de pàgina

vbLf

\x0A (10)

LF - avançament de línia

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for Windows

\x0A (10) for other systems

LF o CRLF

vbNullString

""

Cadena nul·la

vbTab

\x09 (9)

HT - tabulació horitzontal

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - tabulació vertical


Ens cal la vostra ajuda!