Funció Timer

Torna un valor que especifica el nombre de segons que han passat des de mitjanit.

Icona de nota

Heu de declarar primer una variable per cridar la funció Timer i assignar-la al tipus de dades "llarg", si no, es torna el valor Date.


Sintaxi:


 Timer

Valor de retorn:

Data

Exemple:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Seconds since midnight"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "The time is"
End Sub
note

La funció Timer mesura el temps en segons. Per a mesurar el temps en mil·lisegons, utilitzeu el servei Timer que està disponible a la biblioteca ScriptForge.


Ens cal la vostra ajuda!