Funció TimeSerial

Calcula un valor d'hora de sèrie per als paràmetres d'hora, de minut i de segon especificats que es passen com a valor numèric. Podeu utilitzar aquest valor per calcular la diferència entre hores.

Sintaxi:


TimeSerial (hora, minut, segon)

Valor de retorn:

Data

Paràmetres:

hour: Qualsevol expressió d'enter que indica l'hora del temps que s'utilitza per a determinar el valor d'hora en sèrie. Valors vàlids: 0-23.

minute: Qualsevol expressió d'enter que indica el minut de l'hora que s'utilitza per a determinar el valor d'hora en sèrie. En general, utilitzeu valors entre 0 i 59. No obstant això, també podeu utilitzar valors fora d'aquest interval, on el nombre de minuts afecti el valor de l'hora.

second: Qualsevol expressió d'enter que indica el segon de l'hora que s'utilitza per a determinar el valor d'hora en sèrie. En general, utilitzeu valors entre 0 i 59. No obstant això, també podeu utilitzar valors fora d'aquest interval, on el nombre de segons afecti el valor del minut.

Exemples:

12, -5, 45 correspon a 11, 55, 45

12, 61, 45 correspon a 13, 2, 45

12, 20, -2 correspon a 12, 19, 58

12, 20, 63 correspon a 12, 21, 4

Podeu utilitzar la funció TimeSerial per a convertir qualsevol hora en un únic valor que podeu utilitzar per a calcular diferències d'hora.

La funció TimeSerial torna el tipus Variant amb VarType 7 (Data). Aquest valor s'emmagatzema internament com a número de precisió doble entre 0 i 0,9999999999. Al contrari de les funcions DateSerial o DateValue, en què els valors de data de sèrie es calculen com a dies en relació amb una data fixa, podeu calcular amb valors retornats per la funció TimeSerial, però no els podeu avaluar.

A la funció TimeValue, podeu passar una cadena com a paràmetre que conté l'hora. Per a la funció TimeSerial, en canvi, podeu passar els paràmetres individuals (hora, minut, segon) com a expressions numèriques separades.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate,64,"Hora com a número"
    MsgBox sDate,64,"Hora amb format"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!