Funció DateAdd

Afegeix un interval de data en una data determinada un nombre de cops i retorna la data resultant.

Sintaxi:


DateAdd (Additiu, Nombre, Data)

Valor de retorn:

Un valor Variant que conté una data.

Paràmetres:

Additiu - Una expressió de cadena de la taula següent, que especifica l'interval de dates.

Additiu (valor de cadena)

Explicació

yyyy

Any

q

Trimestre

m

Mes

y

Dia de l'any

w

Dia feiner

ww

Setmana de l'any

d

Dia

h

Hora

n

Minut

s

Segon


Nombre - Una expressió numèrica que especifica amb quina freqüència, l'interval Additiu, se suma (el valor Nombre és positiu) o es resta (el valor Nombre és negatiu).

Data - Una data donada o el nom d'una variable Variant que conté una data. El valor Additiu s'agregarà Nombre vegades amb aquest valor.

Exemple:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, "1/31/2004") &" - "& DateAdd("m", 1, "1/31/2005")
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!