Funció Day

Torna un valor que representa el dia del mes basat en un número de data de sèrie generat per DateSerial o per DateValue.

Sintaxi:


Dia (Nombre)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Nombre: Una expressió numèrica que conté un número de data de sèrie a partir del qual podeu determinar el dia del mes.

Aquesta funció és bàsicament la contrària de la funció DateSerial, que retorna el dia del mes d'un número de data de sèrie generat per les funcions DateSerial o DateValue. Per exemple, l'expressió


Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

torna el valor 20.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleDay
    Print "Dia " & Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & " del mes"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!