Expressió Name

Canvia el nom d'un fitxer o directori existent.

Sintaxi:


Name OldName As String As NewName As String

Paràmetres:

OldName, NewName: Qualsevol expressió de cadena que especifica el nom de fitxer, inclòs el camí. També podeu utilitzar la notació URL.

Exemple:


Sub ExampleReName
On Error GoTo Error
FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"
Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"
End
Error:
If err = 58 Then
    Msgbox "El fitxer ja existeix"
End If
End
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!