Expressió MkDir

Crea un directori nou en un suport de dades.

Sintaxi:


MkDir Text As String

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena que especifica el nom i el camí del directori que es crearà. També podeu utilitzar la notació URL.

Si el camí no s'ha especificat, el directori es crea al directori actual.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

76 No s'ha trobat el camí

Exemple:


Sub ExampleFileIO
' Exemple de funcions de l'organització de fitxer
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 as String ="Prova"
Const sFile2 as String = "Copiat.tmp"
Const sFile3 as String = "CanviatDeNom.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" Then ' Existeix aquest directori?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Crea el directori"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Directori actual"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Hora de creació"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"longitud del fitxer"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Atributs de fitxer"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Canvia el nom en el mateix directori
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Elimina tots els atributs
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Atributs del fitxer nou"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Converteix un camí del sistema en un URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' els dos punts amb DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Ens cal la vostra ajuda!