Expressió MkDir

Diagrama d'extractes MkDir

Crea un directori nou en un suport de dades.

Sintaxi:


MkDir path

Paràmetres:

path: Any string expression that specifies the name and path of the directory to be created. You can also use URL notation.

Si el camí no s'ha especificat, el directori es crea al directori actual.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

76 No s'ha trobat el camí

Exemple:


Sub ExampleFileIO
' Exemple de funcions de l'organització de fitxer
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 as String ="Prova"
Const sFile2 as String = "Copiat.tmp"
Const sFile3 as String = "CanviatDeNom.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" Then ' Existeix aquest directori?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Crea el directori"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Directori actual"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Hora de creació"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"longitud del fitxer"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Atributs de fitxer"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Canvia el nom en el mateix directori
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Elimina tots els atributs
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Atributs del fitxer nou"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Converteix un camí del sistema en un URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' els dos punts amb DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Ens cal la vostra ajuda!