Gestió de fitxers

Aquí es descriuen les funcions i les expressions per gestionar fitxers.

Expressió ChDir

Canvia el directori o la unitat actuals.

Expressió ChDrive

Canvia la unitat actual.

CurDir Function

Returns a variant string that represents the current path .

Funció Dir

Torna el nom d'un fitxer, d'un directori, o de tots els fitxers i els directoris d'una unitat o d'un directori que coincideixin amb el camí de cerca especificat.

Funció FileAttr

Retorna el mode d'accés o el número d'accés de fitxer d'un fitxer que es va obrir amb l'expressió Open. El número d'accés del fitxer depèn del sistema operatiu (OSH = Operating System Handle).

Expressió FileCopy

Copia un fitxer.

Funció FileDateTime

Torna una cadena que conté la data i l'hora en què es va crear o es va modificar per últim cop un fitxer.

Funció FileExists

Determina si un fitxer o un directori està disponible al suport de dades.

Funció FileLen

Torna la longitud d'un fitxer en bytes.

Funció GetAttr

Torna un patró de bits que identifica el tipus de fitxer o el nom d'un volum o d'un directori.

GetPathSeparator Funció

Retorna el separador de directoris, que depèn del sistema operatiu, utilitzat per a especificar els camins dels fitxers.

Expressió Kill

Suprimeix un fitxer d'un disc.

Expressió MkDir

Diagrama d'extractes MkDir

Crea un directori nou en un suport de dades.

Expressió Name

Canvia el nom d'un fitxer o directori existent.

Expressió RmDir

Suprimeix un directori existent d'un suport de dades.

Expressió SetAttr

Estableix la informació d'atribut d'un fitxer especificat.

Ens cal la vostra ajuda!