Expressió Write

Escriu dades en un fitxer seqüencial.

Sintaxi:


Write [#FileName], [Expressionlist]

Paràmetres:

FileName: Qualsevol expressió numèrica que contingui el nombre del fitxer que es va definir amb l'expressió Open per al fitxer respectiu.

Expressionlist: Variables o expressions que voleu introduir en un fitxer, separades per comes.

Si la llista d'expressions s'omet, l'expressió Write afegeix una línia buida al fitxer.

Per afegir una llista d'expressions a un fitxer nou o existent, cal obrir el fitxer en mode Sortida o Afegeix.

Les cadenes que escriviu es col·loquen entre cometes i se separen amb comes. No cal que introduïu aquests delimitadors a la llista d'expressions.

Cada expressió de Write produeix un símbol de final de línia com a última entrada.

Els nombres amb delimitadors decimals es converteixen segons la configuració regional.

Exemple:


Sub ExampleWrite
Dim iCount As Integer
Dim sValue As String
  iCount = Freefile
  Open "C:\data.txt" For Output As iCount
  sValue = "Hamburg"
  Write #iCount,sValue,200
  sValue = "New York"
  Write #iCount,sValue,300
  sValue = "Miami"
  Write #iCount,sValue,450
  Close #iCount
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!