Expressió LineInput#

Llegeix les cadenes d'un fitxer seqüencial en una variable.

Sintaxi:


Line Input #FileNumber As Integer, Var As String

Paràmetres:

FileNumber: Número del fitxer que conté les dades que voleu llegir. El fitxer s'ha d'haver obert amb antelació amb l'expressió Open mitjançant la paraula clau INPUT.

var: El nom de la variable que emmagatzema el resultat.

Amb l'expressió Line Input#, podeu llegir cadenes d'un fitxer obert en una variable. Les variables de cadena es llegeixen línia a línia fins al primer salt de carro (Asc=13) o línia nova (Asc=10). Les marques de final de línia no s'inclouen a la cadena resultant.

Exemple:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Això és una línia de text"
  Print #iNumber, "Això és una altra línia de text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!