Expressió Get

Llegeix un registre d'un fitxer relatiu, o una seqüència de bytes d'un fitxer binari, en una variable.

Vegeu també: Expressió PUT

Sintaxi:


Get [#] FileNumber As Integer, [Position], Variable

Paràmetres:

FileNumber: Qualsevol expressió d'enter que determina el nombre del fitxer.

Posició: Per a fitxers oberts en mode Aleatori, la posició és el número del registre que voleu llegir.

Per a fitxers oberts en mode Binari, la posició és la posició de bytes del fitxer on comença la lectura.

Si s'omet la posició, s'utilitza la posició actual o el registre de dades actual del fitxer.

Variable: Nom de la variable que cal llegir. Amb excepció de les variables d'objecte, podeu utilitzar qualsevol tipus de variable.

Exemple:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant ' Ha de ser una variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Posició al principi
  Put #iNumber,, "Aquesta és la primera línia de text" ' Ompliu la línia amb text
  Put #iNumber,, "Aquesta és la segona línia de text"
  Put #iNumber,, "Aquesta és la tercera línia de text"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Això és un text nou"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Aquest és el text del registre 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!