Funció RGB

Retorna un enter Long del valor del color, el qual es composa de vermell, verd i blau.

Sintaxi:


RGB (Red, Green, Blue)

Valor de retorn:

Long

Paràmetre:

red: Any integer expression that represents the red component (0-255) of the composite color.

green: Any integer expression that represents the green component (0-255) of the composite color.

blue: Any integer expression that represents the blue component (0-255) of the composite color.

tip

The color picker dialog helps computing red, green and blue components of a composite color. Changing the color of text and selecting Custom color displays the color picker dialog.


Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "El color " & lVar & " consta de:" & Chr(13) &_
    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!