Funció Blue

Torna el component blau del codi de color especificat.

Sintaxi:


Blue (Color As Long)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetre:

Valor de color: Expressió d'enter gran que especifica qualsevol codi de color per al qual cal tornar el component blau.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "El color " & lVar & " consta de:" & Chr(13) &_
    "red= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!