Expressió Print

Extreu les cadenes o expressions numèriques especificades a un diàleg o a un fitxer.

Sintaxi:


Print [#FileName,] Expression1[{;|,} [Spc(Number As Integer);] [Tab(pos As Integer);] [Expression2[...]]

Paràmetre:

FileName: Qualsevol expressió numèrica que contingui el nombre del fitxer que es va definir amb l'expressió Open per al fitxer respectiu.

Expressió: Qualsevol expressió numèrica que cal imprimir. Es poden separar diverses expressions amb un punt i coma. Si se separen amb una coma, les expressions se sagnen fins al següent tabulador. Els tabuladors no es poden ajustar.

Nombre: Nombre d'espais que inserirà la funció Spc.

Pos: S'insereixen espais fins a la posició especificada.

Si apareix un punt i coma o una coma després de l'última expressió que cal imprimir, el LibreOffice Basic emmagatzema el text en una memòria intermèdia interna i continua l'execució del programa sense imprimir. Quan es troba una altra expressió Print sense punt i coma o coma al final, s'imprimeix tot el text que calia imprimir immediatament.

Les expressions numèriques positives s'imprimeixen amb un espai al davant. Les expressions numèriques negatives s'imprimeixen amb un signe menys al davant. Si un interval determinat se supera amb valors de coma flotant, l'expressió numèrica respectiva s'imprimeix en notació exponencial.

Si l'expressió que cal imprimir supera una longitud determinada, la visualització s'ajustarà automàticament a la línia següent.

Icona de nota

You can insert the Tab function, enclosed by semicolons, between arguments to indent the output to a specific position, or you can use the Spc function to insert a specified number of spaces.


Exemple:

Ens cal la vostra ajuda!