Expressió Print

Extreu les cadenes o expressions numèriques especificades a un diàleg o a un fitxer.

Sintaxi:

Print syntax


Print [#filenum,] expression1[{;|,} [Spc(number As Integer);] [Tab(pos As Integer);] [expression2[...]]

Paràmetres:

filenum: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.

expression: Any numeric or string expression to be printed. Multiple expressions can be separated by a semicolon. If separated by a comma, the expressions are indented to the next tab stop. The tab stops cannot be adjusted.

number: Number of spaces to be inserted by the Spc function.

pos: Spaces are inserted until the specified position.

Si apareix un punt i coma o una coma després de l'última expressió que cal imprimir, el LibreOffice Basic emmagatzema el text en una memòria intermèdia interna i continua l'execució del programa sense imprimir. Quan es troba una altra expressió Print sense punt i coma o coma al final, s'imprimeix tot el text que calia imprimir immediatament.

Les expressions numèriques positives s'imprimeixen amb un espai al davant. Les expressions numèriques negatives s'imprimeixen amb un signe menys al davant. Si un interval determinat se supera amb valors de coma flotant, l'expressió numèrica respectiva s'imprimeix en notació exponencial.

Si l'expressió que cal imprimir supera una longitud determinada, la visualització s'ajustarà automàticament a la línia següent.

Icona de nota

You can insert the Tab function, enclosed by semicolons, between arguments to indent the output to a specific position, or you can use the Spc function to insert a specified number of spaces.


Exemple:

Ens cal la vostra ajuda!