Funció MsgBox

Mostra un quadre de diàleg que conté un missatge i torna un valor.

Sintaxi:


MsgBox (Prompt As String [,Buttons = MB_OK [,Title As String]]) As Integer

Paràmetres:

indicador: expressió de cadena que es mostra com un missatge en el quadre de diàleg. Els salts de línia es poden inserir amb Chr$(13).

títol: expressió de cadena que es mostra en la barra de títol del diàleg. Si s'omet, la barra de títol mostrarà el nom de l'aplicació respectiva.

botons: qualsevol expressió entera que indica el tipus de diàleg, el nombre i tipus de botons a mostrar, així com el tipus d'icona. botons representa una combinació de patrons de bits, és a dir, una combinació d'elements que es poden definir afegint els seus valors respectius:

Constant amb nom

Valor enter

Definició

MB_OK

0

Mostra només el botó «D'acord».

MB_OKCANCEL

1

Mostra els botons «D'acord» i «Cancel·la».

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Mostra els botons «Avorta», «Reintenta« i «Ignora».

MB_YESNOCANCEL

3

Mostra els botons «Sí», «No» i «Cancel·la».

MB_YESNO

4

Mostra els botons «Sí» i «No».

MB_RETRYCANCEL

5

Mostra els botons «Reintenta» i «Cancel·la».

MB_ICONSTOP

16

Afegeix la icona de «Stop» al diàleg.

MB_ICONQUESTION

32

Afegeix la icona de pregunta al diàleg.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Afegeix la icona d'exclamació al diàleg.

MB_ICONINFORMATION

64

Afegeix la icona d'informació al diàleg.

128

Estableix el primer botó del diàleg com a botó per defecte.

MB_DEFBUTTON2

256

Estableix el segon botó del diàleg com a botó per defecte.

MB_DEFBUTTON3

512

Estableix el tercer botó del diàleg com a botó per defecte.


Valor de retorn:

Enter

Constant amb nom

Valor enter

Definició

IDOK

1

D'acord

IDCANCEL

2

Cancel·la

IDABORT

3

Interromp

IDRETRY

4

Reintenta

IDIGNORE

5

Ignora

IDYES

6

IDNO

7

No


Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Vilanova dels Arcs")
 sVar = MsgBox("Vilanova dels Arcs",1)
 sVar = MsgBox( "Vilanova dels Arcs",256 + 16 + 2,"Títol del diàleg")
 sVar = MsgBox("Vilanova dels Arcs", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYIGNORE, "Títol del diàleg")
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!