Expressió MsgBox

Mostra un quadre de diàleg que conté un missatge.

Sintaxi:


MsgBox Text As String [,Type As Integer [,Dialogtitle As String]] (As Statement) or MsgBox (Text As String [,Type As Integer [,Dialogtitle As String]]) (As Function)

Paràmetre:

Text: Expressió de cadena que es mostra com a missatge al quadre de diàleg. Els salts de línia es poden inserir amb Chr$(13).

DialogTitle: Expressió de cadena que es mostra a la barra de títol del diàleg. Si s'omet, la barra de títol mostra el nom de l'aplicació respectiva.

Tipus: Qualsevol expressió d'enter que especifica el tipus de diàleg, així com el nombre i el tipus de botons que cal mostrar, i el tipus d'icona. El tipus representa una combinació de patrons de bits, és a dir, una combinació d'elements que es poden definir afegint els seus valors respectius:

Constant amb nom

Valor enter

Definició

MB_OK

0

Mostra només el botó «D'acord».

MB_OKCANCEL

1

Mostra els botons «D'acord» i «Cancel·la».

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Mostra els botons «Avorta», «Reintenta« i «Ignora».

MB_YESNOCANCEL

3

Mostra els botons «Sí», «No» i «Cancel·la».

MB_YESNO

4

Mostra els botons «Sí» i «No».

MB_RETRYCANCEL

5

Mostra els botons «Reintenta» i «Cancel·la».

MB_ICONSTOP

16

Afegeix la icona de «Stop» al diàleg.

MB_ICONQUESTION

32

Afegeix la icona de pregunta al diàleg.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Afegeix la icona d'exclamació al diàleg.

MB_ICONINFORMATION

64

Afegeix la icona d'informació al diàleg.

128

Estableix el primer botó del diàleg com a botó per defecte.

MB_DEFBUTTON2

256

Estableix el segon botó del diàleg com a botó per defecte.

MB_DEFBUTTON3

512

Estableix el tercer botó del diàleg com a botó per defecte.


Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleMsgBox
 Const sText1 = "S'ha produït un error inesperat."
 Const sText2 = "No obstant això, l'execució del programa continuarà."
 Const sText3 = "Error"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!